Įvykių dalyvių sukūrimas

Dialogų, dokumentų, formų ar grafinių valdiklių įvykiai gali būti susieti su makrokomandomis, kurios vadinamos įvykių programavimu. Dažniausias metodas susieti įvykius su makrokomandomis yra Įvykiai tab in Priemonės → Pritaikyta meniu ir Dialogo tvarkytuvas valdymo savybių nustatymas iš Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti dialogus… meniu.

Grafinius artefaktus, klaviatūros įvestis, pelės judesius ir kitas žmogaus ar mašinos sąveikas galima valdyti naudojant UNO agentus, kurie stebi vartotojo elgesį. Agentai yra dinamiškos programos kodo alternatyvos makrokomandoms. Galima sukurti tiek UNO agentų, kiek yra įvykių, kuriuos reikia stebėti. Vienas agentas taip pat gali valdyti kelis vartotojo sąsajos valdiklius.

Sukurti įvykių agentą

Agentai ausiejami su dialogo lange valdomais valdikliais, taip pat su dokumentų ar įvykių formavimu. Agentai taip pat naudojami kuriant vykdymo dialogo langus arba pridedant valdiklius prie dialogo langelio.

Šiuo pavyzdžiu sukuriamas agentas, skirtas valdyti Mygtukas1 dialogo lange Dialogas1, kuris yra Standartinis bibliotekoje.

Naudojant „Python"


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = '„Python“ agentai…'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Vartotojas dėkoja dialogui.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Vartotojas nutraukė dialogą.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Sukurti dialogą iš vietos """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Atsižvelgti į & count mygtuko spustelėjimus """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # privaloma paprogramė
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py in {installation}/program/ kataloge yra keletas mygtuko agentų pavyzdžių.

Naudojant „LibreOffice Basic“


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "„Basic“ agentai…"
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Vartotojas įvertina dialogą.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Vartotojas nutraukia dialogą.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       "' Atsižvelgti į & count mygtuko spustelėjimus '"
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' jūsų kodas eina čia
     End Sub ' awt_disposing
   

Kitų įvykių agentai

Agentai paprastai programuoja drauge su dialogo atvėrimas. Galimi įvairūs agentų metodai, pavyzdžiui, dialogų įvykių tvarkytuvai arba dokumentų ar formų įvykių stebėsena.

Paremkite mus!