Listening to Document Events

Listening to document events can help in the following situations:

Šalia makrokomandų priskyrimas įvykiams galima stebėti įvykius, kuriuos generuoja „% PRODUCTNAME“ dokumentai. Programų sąsajos (API) transliuotojai yra atsakingi už įvykių scenarijų iškvietimą. Skirtingai nuo kūrėjų, kuriems reikia apibrėžti visus palaikomus metodus, net jei jie nenaudojami, dokumentų stebėjimo priemonėms šalia įjungtų įvykių scenarijų reikia tik dviejų būdų.

Monitoring Document Events

Monitoring is illustrated herewith for Basic and Python languages using object-oriented programming. Assigning OnLoad script, to the Open Document event, suffices to initiate and terminate document event monitoring. Tools - Customize menu Events tab is used to assign either scripts.

Intercepting events helps setting scripts pre- and post-conditions such as loading and unloading libraries or track script processing in the background. Access2Base.Trace module usage is illustrating that second context.

Naudojant Pitoną

Įvykių stebėjimas prasideda nuo objekto inicijavimo ir galiausiai sustoja, kai Pitonas paskelbia objektą. Apie esamus įvykius pranešama naudojant konsolę Access2Base.

note

OnLoad and OnUnload events can be used to respectively set and unset Python programs path. They are described as Open document and Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Dokumentinių įvykių stebėjimas """
       '''
       adaptuota pagal 'Pitono skriptas OnSave įvykiams' at
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Dokumentinių įvykių stebėjimas """
         ''' ataskaita naudojant „Access2Base.Trace“ konsolę OR
         pranešamas apie „Calc docs“ 1-ojo lakšto 1-ąjį stulpelį '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # tik „Calc“ documentams nėra komentarų
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # pradedama stebėti doc. events
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Rezultato doc. įvykiai „Calc“ skaičiuoklės 1-ame stulpelyje """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew anksčiausiai
         """ Pradėkite stebėti doc. įvykius ""
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumentų įvykiai registruojami", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload vėliausiai (pasirinktinai)
         """ Stabdykite stebėti doc. įvykius ""
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumentų įvykiai registruojami", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Perima visus doc. įvykius """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # tik Calc docs
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Išleisti visas veiklas """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Atverti dokumentą' įvykis
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokumentas užvertas' įvykis
       pass # (pasirinktinai) atliekama pašalinus
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Back/Fore) antžeminė konsolė, skirta pranešti ar registruoti programos vykdymą.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Spausdinkite elementų sąrašą į konsolę """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Pridėkite žurnalo pranešimą prie konsolės, pasirinktinis vartotojo raginimas """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Nustatykite žurnalo pranešimų apatinę ribą """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Rodyti konsolės turinį ar dialogą """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Turėkite omenyje klaidingai parašytą metodą documentEventOccured, kuris perima rašybos klaidą iš „LibreOffice“ taikomųjų programų sąsajos (API).


Tip Icon

Start application and Close application events can respectively be used to set and to unset Python path for user scripts or LibreOffice scripts. In a similar fashion, document based Python libraries or modules can be loaded and released using Open document and Document closed events. Refer to Importing Python Modules for more information.


Naudojant „LibreOffice Basic“

Using Tools - Customize menu Events tab, the Open document event fires a ConsoleLogger initialisation. _documentEventOccured routine - set by ConsoleLogger - serves as a unique entry point to trap all document events.

controller.Events module


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instance
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Atverti dokumentą <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' ConsoleLogger unique entry point '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller.ConsoleLogger class module

Events monitoring starts from the moment a ConsoleLogger object is instantiated and ultimately stops upon document closure. StartAdapter routine loads necessary Basic libraries, while caught events are reported using Access2Base.Trace module.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER dizaino modelio objektas, kuris bus paruoštas įvykiui „Atverti dokumentą“
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' NARIAI
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' text message to log in console
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Nuo sistemos priklausomas failo vardas '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODAI
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Dokumentinių įvykių stebėjimas '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Inicializuokite dokumento įvykių registravimą '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events are being logged", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Nutraukite dokumento įvykių registravimą '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events have been logged", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' EVENTS
     ' Čia nurodomas jūsų tvarkomų įvykių kodas
   
warning

Turėkite omenyje klaidingai parašytą metodą _documentEventOccured, kuris perima rašybos klaidą iš „LibreOffice“ taikomųjų programų sąsajos (API).


Dokumentų renginių atradimas

Transliuotojo API objektas pateikia įvykių, už kuriuos yra atsakingas, sąrašą:

Naudojant „Python"


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Rodyti dokumento įvykius """
       '''
       DisplayAvailableEvents() adaptavo A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Alternatyvus „Python“ skripto organizacijos (APSO) plėtinys naudojamas įvykių informacijai pateikti ekrane.


Naudojant „LibreOffice Basic“


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Rodyti dokumentinius įvykius '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Paremkite mus!