របារ​រូបមន្ត

របារ រូបមន្ត អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្កើត និង បញ្ចូល​ការ​គណនា​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​របារ រូបមន្ត សកម្ម ចុច F2 ។

សេចក្តី​យោង​ក្រឡា

បង្ហាញ​ទីតាំង​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្រឡា ក្នុង​តារាង​មួយ ។

​រូបមន្ត​

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formula icon in Table toolbar

រូបមន្ត

បោះបង់

Clears the contents of the input line and closes the formula bar.

Icon

បោះបង់

អនុវត្ត

Transfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar. The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Icon Apply

អនុវត្ត

តំបន់​​រូបមន្ត

Allows you to create a formula by typing it directly into the input line or by clicking the Formula icon to display the formulas in submenu.

ផ្ទៃ​រូបមន្ត​ជាមួយ​រូបមន្ត

ផ្ទៃ​រូបមន្ត

Please support us!