​របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន និង​ផ្តល់​នូវ​ប៊ូតុង​ជាច្រើន​ជាមួយ​មុខងារ​ពិសេស​ជាច្រើន ។

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

ភាសា

បង្ហាញ​ភាសា​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។
ចុច​ ដើម្បីបើក​ម៉ឺនុយ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ភាសា​ផ្សេង​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែលបាន​ជ្រើស ឬ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ។
ជ្រើស​គ្មាន ដើម្បី​មិន​រួម​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ការ​ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ និង​ដាក់​សហសញ្ញា ។
ជ្រើស​ កំណត់​ឡើង​វិញ ដើម្បី​ដើម្បី​ឲ្យ​អនុវត្ត​ភាសា​លំនាំដើម​សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស ឬ​កថាខណ្ឌ ។
ជ្រើស​ ច្រើន​ទៀត ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ដែលមាន​ជ្រើស​ជា​ច្រើន​ទៀត ។

​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

​របៀប​ជម្រើស​​

Here you can switch between different selection modes.

ការ​កែប្រែ​ឯកសារ​

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

សូមមើល ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ ។

​ការ​បង្ហាញ​ដែល​បាន​ផ្សំ​

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​អំពី​ឯកសារ​សកម្ម ។

ប្លង់​ពង្រីក & ទិដ្ឋភាព

វត្ថុ​បញ្ជា ៣ នៅលើ​របារ​ស្ថានភាព​របស់ Writer អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប្លង់​ពង្រីក និង​ទិដ្ឋភាព​របស់​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

រូបតំណាង​ប្លង់​ទិដ្ឋភាព​បង្ហាញ​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ ៖ របៀប​ជួរឈរ​តែ​មួយ ។ របៀប​មើល​​មាន​ទំព័រ​ម្ដង​​មួយចំហៀងៗ ។ របៀប​សៀវភៅ​​មាន​ពីរ​ទំព័រ​ជា​សៀវភៅ​បើក ។

អូស​គ្រាប់​រង្កិល​ពង្រីក​ទៅ​ឆ្វេង ដើម្បី​បង្ហាញ​ទំព័រ​ច្រើន ហើយ​អូស​ទៅ​ស្ដាំ​ដើម្បី​ពង្រីក​ជា​ទំព័រ​មួយ ហើយ​បង្ហាញ​ផ្ទៃ​តូចជាង​ទំព័រ ។

ពង្រីក

បញ្ជាក់​​កត្តា​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!