របារ​ចំណុច និង លេខរៀង

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

រូបតំណាង

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

រូបតំណាង

បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ចំណុច​រង​ឡើង​លើ​លេខ​រៀង​មួយ​កម្រិត ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បង្កើន​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ប្ដូរ​កថាខណ្ឌដោយ​ចំណុង​រង​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ឬ​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បន្ថយ​មួយ​កម្រិត​ជាមួយ​ចំណុច​រង

បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខ​រៀង

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ដោយមិនមាន​លេខរៀង ។ នឹង​មិនមាន​ប៉ះពាល់​ដល់​លេខរៀង​ដែលមាន​ស្រាប់​នោះទេ ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ធាតុ​គ្មាន​លេខរៀង

ឡើង​លើ​

Positions the selected paragraph before the one above it.

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

ផ្លាស់​ទី​ចុះ​ក្រោម​

Positions the selected paragraph after the one below it.

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង ទៅ​​លើ​កថាខណ្ឌ​មុន ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

Icon Move Up with Subpoints

ផ្លាស់​ឡើង​លើ​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​ជាមួយ​ចំណុច​រង​ទាំងអស់​របស់​វា ទៅ​ក្រោម​កថាខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ តែ​នៅពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចំណុច ឬ​លេខរៀង ។

Icon Move Down with Subpoints

​ផ្លាស់​ចុះ​ក្រោម​​ជាមួយ​ចំណុច​រង

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

ចាប់ផ្តើម​លេខរៀង​ឡើង​វិញ

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

ចំណុច​ និង ​លេខ​រៀង

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Please support us!