មើល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៅលើ​អេក្រង់ ។

តម្រៀប

Displays how the document will look when you print it.

តម្រៀប

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

ប្រភព​ HTML

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

របារ​ឧបករណ៍

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដើម្បី​បង្ហាញ និង លាក់​របារ​ឧបករណ៍ ។ របារឧបករណ៍​មាន​រូប​តំណាង​ និង ជម្រើស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរការពាក្យ​បញ្ជា​ LibreOffice បាន​លឿន ។

របារ​ស្ថាន​ភាព

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

បន្ទាត់

Contains a submenu for showing or hiding the horizontal and vertical rulers.

Scrollbars

Show or hide the horizontal and vertical scroll bars that are used to change the viewable area of a document that doesn't fit within the window.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Formatting Marks

បង្ហាញ​តួអក្សរ​មិន​បោះពុម្ព​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ដូចជា សម្គាល់​កថាខណ្ឌ ចុះ​បន្ទាត់ ឈប់​ថេប និង​ចន្លោះ ។

ព្រំដែន​អត្ថបទ

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ព្រំដែន​នៃ​ផ្ទៃ ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន​នៃ​ទំព័រ​មួយ ។ បន្ទាត់​ព្រំដែន​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ទេ ។

ព្រំដែន​តារាង

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Comments

Show or hide a document's comments and replies to them.

Resolved comments

Show or hide resolved comments.

ស្រមោល​វាល

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Field Hidden Paragraphs

បង្ហាញ ឬ​លាក់​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់ ។ ជម្រើស​នេះ​ជះឥទ្ធិពល​ចំពោះ​តែ​ការ​បង្ហាញ​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់​លើ​អេក្រង់ ហើយ​មិន​ចំពោះ​ការ​បោះពុម្ព​នៃ​កថាខណ្ឌ​ដែល​លាក់​ទេ ។

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

វិចិត្រ​សាល

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

​ប្រភព​ទិន្នន័យ​

រាយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​LibreOffice និង អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀប​ចំ​មាតិកា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ពេញ​​​អេក្រង់

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

កែវ​ពង្រីក

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!