កែសម្រួល

ម៉ឺនុយ​នេះ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែសម្រួល​មាតិកា​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

មិន​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

ធ្វើ​ម្តងទៀត

ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ចុង​ក្រោយ​ម្ដង​ទៀត ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មាន​នៅ​ក្នុង Writer និង Calc ។

កាត់

យក​ជម្រើស​ចេញ​​ និង ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

ចម្លង

ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

បិទភ្ជាប់

បញ្ចូល​មាតិកា​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​នៅ​ត្រង់​ទីតាំង​របស់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ និង​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ ឬ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ណា​មួយ​ ។

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

ជ្រើស​ទាំង​អស់​

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

របៀប​ជ្រើស

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

ឯកសារ

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown. (+G)

ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ

រាយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​ សម្រាប់​តាម​ដាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Comment

Shows submenu that gives options to reply to comments from other users, resolve and delete comments.

តំណខ្ពស់​

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

វាល

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02140000.xhp#fields_text not found).

External Links

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​តែ​មាតិកា​នៃ​វាល​ដែល​បាន​បញ្ចូល មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ជំនួស​ត្រូវ​តែ​មាន​ឈ្មោះ​វាល​ដូច​គ្នា ។

Direct Cursor Mode

Allows a user to click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Edit Mode

Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Please support us!