ការ​រាប់​ពាក្យ

  1. ចំនួន​ពាក្យ ឬ​តួ​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​របារ​ស្ថានភាព, ហើយ​​​រក្សា​ភាព​ទាន់សម័យ​​ដូច​ដែល​អ្នក​កែសម្រួល។

  2. បើ​អ្នក​ចង់​រាប់​តែ​អត្ថបទ​ខ្លះ​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ចូរ​ជ្រើស​អត្ថបទ ។

  3. ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្ថិតិ​ដែល​បាន​បន្ថែម​ដូច​ជា​ចំនួន​តួអក្សរ​ដែល​គ្មាន​ចន្លោះ​មិន​ឃើញ, ចុច​ពីរ​ដង ចំនួន​ពាក្យ​របារ​ស្ថានភាព ឬ​ជ្រើស ឧបករណ៍ - ចំនួន​ពាក្យ

តើ​ LibreOffice រាប់​ពាក្យ​ដោយ​វិធីណា ?

ជាទូទៅ រាល់​ឃ្លា​តួអក្សរ​រវាង​ចន្លោះ​ទាំងពីរ​គឺ​ជា​ពាក្យ។ សញ្ញា​ដកឃ្លា, ផ្ទាំង, ការ​ចុះ​បន្ទាត់ និង​សញ្ញា​បំបែក​កថាខណ្ឌ​គឺ​ជា​ដែន​កំណត់​ពាក្យ។

ពាក្យ​ដែល​មាន​សញ្ញា​ដក​ឃ្លា​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ, ដូចជា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជំនួយ, កម្មវិធី​បន្ថែម, អ្នក​ប្រើ/កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ, ដែល​ត្រូវ​បាន​រាប់​ជា​ពាក្យ​មួយ។

ពាក្យ​អាច​ជា​តួអក្សរចម្រុះ លេខ​ចម្រុះ ព្រម​ទាំង​ជា​តួអក្សរ​ពិសេសផង​ដែរ ។ ដូច្នេះ​អត្ថបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​រាប់​ជា​បួន​ពាក្យ​ ៖ abc123 1.23 "$" http://www.example.com ។

ដើម្បី​បន្ថែម​តួអក្សរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវ​ត្រិះរិះ​ដូច​ជា​ដែន​កំណត់​ពាក្យ, ជ្រើស - LibreOffice Writer - ទូទៅ ហើយ​បន្ថែម​តួអក្សរ​ទៅ​កាន់​វាល សញ្ញា​បំបែក​ផ្សេងទៀត

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​ទទួលបាន​ស្ថិតិ​ខ្លះ​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ឯកសារ ជ្រើស ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ - ស្ថិតិ ។


Please support us!