ការ​បំពេញ​ពាក្យ សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ

LibreOffice ប្រមូល​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ជាញឹកញាប់​នៅ​ក្នុង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន ។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​វាយ​បី​តួអក្សរ​ដំបូង​នៃ​ពាក្យ​ដែល​បាន​ប្រមូល LibreOffice នឹង​បំពេញ​ពាក្យ​នោះ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

ប្រសិន​បើ​មាន​ពាក្យ​ច្រើនជាង​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចងចាំ​កែដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​អក្សរ​បី​ដែល​អ្នក​វាយ ចុច +ថេប (Tab) ដើម្បី​​ទៅគ្រប់ពាក្យ​ដែលមាន ។ ដើម្បី​ទៅ​គ្រប់ពាក្យ​នៅ​ក្នុង​ទិសដៅ​ផ្ទុយ​គ្នា ចុច +ប្ដូរ(Shift)+ថេប(Tab) ។

ដើម្បីព្រមទទួល/ច្រានចោល​ការ​បំពេញ​ពាក្យ

ដើម្បី​បិទ​ការ​បំពេញ​ពាក្យ

  1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ -បំពេញ​ពាក្យ ។

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!