ការ​បន្ថែម​ចំណុច

ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច

  1. ជ្រើស​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ចំណុច ។

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon (Shift-F12).

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​យក​ចំណុច​ចេញ ជ្រើស​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចំណុច ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង បិទ/បើក ចំណុច លើ​របារ ទ្រង់ទ្រាយ ។


ដើម្បីធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ចំណុច

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​បញ្ជី​ចំណុច សូម​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច​ និង​លេខរៀង ។

Click on the Bullet tab or the Image tab, and then select a symbol style in the Selection area.

To introduce another bulleting symbol, click on the Customize tab, click the Select button next to Character, then select a special character.

Please support us!