ការ​បន្ថែម​ចំណុច

ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច

  1. ជ្រើស​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ចំណុច ។

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Unordered List icon (Shift+F12).

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

note

To remove bullets, select the bulleted paragraphs, and then click the Toggle Unordered List icon on the Formatting Bar.


ដើម្បីធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ចំណុច

Please support us!