ការ​បង្វិល​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​បង្វិល​តែ​អត្ថបទ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

  1. ជ្រើស ទិដ្ឋភាព - របារ​ឧបករណ៍- គំនូរ ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ គំនូរ  ។

  2. ជ្រើស​រូបតំណាង អត្ថបទរូបតំណាង.

  3. អូស​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដើម្បី​គូរ​វត្ថុ​អត្ថបទ និង​​បន្ទាប់​មក​​វាយ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

  4. ចុច​ខាងក្រៅ​វត្ថុ បន្ទាប់​មក​ចុច​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​​បាន​បញ្ចូល ។ ចចុ​​រូបតំណាងបង្វិលរូបតំណាង​ នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុគំនូរ

  5. អូស​ចំណុច​ទាញ​ជ្រុង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទាំងអស់ នៃ​វត្ថុ​អត្ថបទ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ​អត្ថបទ ជ្រើស ទីតាំង និង ទំហំ ចុច​ផ្ទាំង បង្វិល និង​បន្ទាប់​មក​​​បញ្ចូល​មុំ​បង្វិល ឬ​ទីតាំង​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​វត្ថុ ។


Please support us!