រុករក និង ជ្រើស​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច

អ្នក​អាច​រុករក​តាម​ឯកសារ​មួយ និង បង្កើត​ជម្រើស​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ។

គ្រាប់​ចុច

អនុគមន៍

+

គ្រាប់​ចុច ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង​/​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​មួយ​តួអក្សរ​ទៅ​ឆ្វេង ឬ​ទៅ​ស្តាំ ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​មួយ​ពាក្យ​ទៅ​ឆ្វេង ឬ​ទៅ​ស្តាំ ។

គ្រាប់​ចុច ព្រួញ​ឡើង​លើ​/​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ឡើង​លើ ឬ​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ជួរ ។

() ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ឡើង​លើ ឬ​ចុះ​ក្រោម ។

ដើម (Home)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ដើម​ជួរ​បច្ចុប្បន្ន ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ដើម​ឯកសារ ។

ដើម (Home)

ក្នុង​តារាង​មួយ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ដើម​មាតិកា​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ដើម​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ដំបូង​ក្នុង​តារាង ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ដើម​ឯកសារ ។

ចុង (End)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច ទៅ​ចុង​ជួរ​បច្ចុប្បន្ន ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ចុង​ឯកសារ

ចុង (End)

ក្នុង​តារាង​មួយ

ផ្លាស់ទី​ទៅ​ចុង​មាតិកា​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ចុង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​តារាង ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ចុង​ឯកសារ ។

ទំព័រ​លើ (PgUp)

រមូរ​ឡើង​លើ​មួយ​ទំព័រ ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​បឋមកថា ។

ទំព័រ​ចុះ (PgDn)

រមូរ​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ទំព័រ ។

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​បាតកថា ។


Please support us!