ប្រើ​ស៊ុមមួយ​​ដើម្បី​តម្រឹម​ឲ្យ​អត្ថបទ​នៅ​កណ្តាល​ទំព័រមួយ​

  1. ជ្រើស​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​តម្រឹម​ឲ្យ​នៅ​កណ្តាល​ទំព័រ ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - ស៊ុម ។

  3. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ យុថ្កា ជ្រើសទៅ​ទំព័រ ។

  4. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ ទំហំ កំណត់​វិមាត្រ​របស់​ស៊ុម ។

  5. នៅ​ក្នុងផ្ទៃ​ទីតាំង ជ្រើស "កណ្ដាល" នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ផ្ដេក និង បញ្ឈរ  ។

  6. ចុច យល់ព្រម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


ដើម្បី​ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម អូស​គែម​​​របស់​​ស៊ុម ។

Please support us!