ការ​ប្តូរ​លក្ខណៈ​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​ប្តូរ​លក្ខណៈ​អត្ថបទ ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ​ជា​អក្សរពុម្ព​តូច ឬ​ធ្វើ​តួអក្សរ​ទីមួយ​​នៃ​ពាក្យ​នីមួយ​ៗជា​អក្សរពុម្ព ក្នុង​ជម្រើស​មួយ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

When you apply formatting to your text by Format - Character, the text stays the same, it is only displayed in another way. On the other hand, when you choose Format - Text or Format - Text - Change Case, the text is permanently changed.


ដើម្បី​ធ្វើ​អត្ថបទ​ទៅ​ជា​អក្សរ​ធំ

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​​ជា​អក្សរពុម្ព ។

 2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

  Choose Format - Text - Uppercase.

  ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ​តួអក្សរ​ ចុច​លើ​ផ្ទាំង បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ប្រភេទ​សរសេរ​ជាអក្សរពុម្ព​ធំ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ បែប​ផែន​ ។ "អក្សរ​ពុម្ព​ធំ​" សរសេរ​អក្សរ​ទាំង​អស់​ជា​ពុម្ព​ធំ ។ "ចំណង​ជើង​" សរសេរ​អក្សរ​ដំបូង​នៃ​ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ជា​ពុម្ព​ធំ ។ "អក្សរ​ពុម្ព​តូច​" សរសេរ​អក្សរ​ទាំង​អស់​ជា​ពុម្ព​ធំ​ ប៉ុន្តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បន្ថយទំហំ ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​អត្ថបទទៅ​អក្សរ​តូច

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​​ប្តូរ​ទៅ​ជា​អក្សរ​តូច ។

 2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

  Choose Format - Text - Lowercase.

  ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - តួអក្សរ​ ចុច​ផ្ទាំង​ បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ​ រួច​ជ្រើស​ "អក្សរ​តូច​" នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ បែប​ផែន ។

Please support us!