ពុម្ព និង រចនាប័ទ្ម

ពុម្ព​គឺ​ជា​ឯកសារ​មួយ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ ក្រាហ្វិក តារាង វត្ថុ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​ដែល​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាក់​លាក់ ។ ពុម្ព​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​បង្កើត​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ និង តួអក្សរ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ រក្សាទុក​ឯកសារ​ជា​ពុម្ព​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ប្រើ​ពុម្ព​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ដូចគ្នា ។

You can set a default template, so every new LibreOffice document would use it, unless you specified otherwise (for example, when you create a new document from a different template).

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Please support us!