តារាង ការ​សម្រួល​ទទឹង​ដោយ​ប្រើ​ក្តារចុច

នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល ឬ​លុប​ក្រឡា ជួរ​ឈរ ឬ​ជួរ​ដេក​ក្នុង​តារាង​មួយ ជម្រើស ឥរិយាបទ​ជួរ​ឈរ​/​ជួរ​ដេក កំណត់​ពី​របៀប​ដែល​ធាតុ​ដែល​នៅ​ជិត ត្រូវ​បាន​ទទួលរង​ឥទ្ធពល ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តែ​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​តារាង​ដែល​មាន​វិមាត្រ​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក ​ថេរប្រសិន​បើ​កន្លែង​ទំនេរ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណាំ​ថា លក្ខណសម្បត្តិ​ទាំងនេះ​មាន​សុពលភាព​សម្រាប់​តែ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​ទទឹង​ជួរឈរ ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ​ប្រើ​ក្តារចុច​ប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ អ្នក​អាច​ប្តូរ​ទទឹង​ជួរឈរ​ដោយ​សេរី ។


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរដេក និង​ជួរឈរ​នៅក្នុង​តារាង​អត្ថបទ

បញ្ចូល​ចូល​គ្នា និង​បំបែក​ក្រឡា

Please support us!