ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរដេក និង​ជួរឈរ​នៅក្នុង​តារាង​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ទទឹង​នៃ​ក្រឡា និង ជួរ​ឈរ​តារាង ក៏​ដូចជា​ផ្លាស់ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​តារាង ។

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

ផ្លាស់ប្តូរ​ទទឹង ជួរ​ឈរ និង ក្រឡា

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

note

អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ឥរិយាបថ​សម្រាប់​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ ដោយ​ជ្រើស - LibreOffice Writer - តារាង ហើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់ ការ​ប្រើ​ក្ដារចុច


ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង​របស់ក្រឡា

សង្កត់ ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ឆ្វេង ឬ​ស្ដាំ

ផ្លាស់ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​មួយ

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក ដាក់​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​ក្នុង​ជួរដេក សង្កត់​គ្រាប់ចុច ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ឡើងលើ ឬ​ចុះក្រោម ។

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ​តារាង​ទាំង​មូល

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង និង​កម្ពស់​របស់​តារាង​មួយ ធ្វើ​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

តារាង​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ HTML មិន​ផ្ដល់​ជួរ​ពេញលេញ​របស់​លក្ខណសម្បត្តិ​ និង​ពាក្យ​បញ្ជា​ជា​តារាង​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ OpenDocument ។


Please support us!