ការ​ធ្វើ​ក្បាល​តារាង​មួយ​ឡើង​វិញ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី

អ្នក​អាច​ធ្វើ​ក្បាល​តារាង​ឡើង​វិញ លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​តារាង​ធ្វើ​វិសាល​ភាព ។

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. ជ្រើស​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក សម្រាប់​តារាង ។

  4. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!