បញ្ចូល​ចូល​គ្នា និង​បំបែក​ក្រឡា

អ្នក​អាច​ជ្រើស​ក្រឡា​ជាប់​គ្នា បន្ទាប់​បញ្ចូល​ពួក​វា​ចូល​គ្នា​ទៅ​ជា​ក្រឡា​តែ​មួយ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ អ្នក​អាច​យក​ក្រឡា​ធំ ហើយ​បំបែក​វា​ទៅ​ជា​ក្រឡា​នីមួយ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

  1. ជ្រើស​ក្រឡា​ជាប់​គ្នា

  2. ជ្រើស តារាង - បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា ។

ដើម្បី​ពុះ​ក្រឡា

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​ត្រូវ​បំបែក ។

  2. ជ្រើស តារាង - បំបែក​ក្រឡា ។

    ប្រអប់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បំបែក​ក្រឡា​ទៅ​ជា​ពីរ ឬ​ច្រើន ផ្ដេក ឬ​បញ្ឈរ ។

Please support us!