ធ្វើ​អត្ថបទ​ទៅ​ជា​អក្សរ​តូច​ក្រោម ឬ​អក្សរ​តូច​លើ

  1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ជា​អក្សរតូច​លើ ឬ​អក្សរ​តូច​ក្រោម ។

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ - ទីតាំង

ឧបករណ៍ - កែ​ស្វ័យប្រវត្តិ - ជំនួស

Please support us!