អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​របៀប​បំពេញ​ទ្រង់ទ្រាយ​

You can quickly apply styles, such as paragraph and character styles, in your document by using the Fill Format Mode in the Styles window.

  1. Choose View - Styles.

  2. ចុច​រូប​តំណាង​នៃ​ប្រភេទ​រចនាប័ទ្ម ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

  3. Click the style, and then click the Fill Format Mode icon Icon in the Styles window.

  4. ផ្លាស់ទី​ព្រួញ​កណ្តុរ​ទៅ​កន្លែង ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​ឯកសារ និង​ ​ចុច ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​ធាតុ​ច្រើន​ជាង​មួយ អូស​ដើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ និង​បន្ទាប់​មក​​លែង ។

  5. ចុច គេច (Esc) នៅ​ពេល​បញ្ចប់ ។

Please support us!