ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ និង​វេយ្យាករណ៍

អ្នកអាច​ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ និងវេយ្យាករណ៍​ដោយ​ដៃ នៃ​ជម្រើស​អត្ថបទ​ ឬ​ឯកសារ​ទាំង​មូល ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ឬ​នៅ​ដើម​នៃ​ជម្រើស​អត្ថបទ ។

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ឬ​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ពិនិត្យ​មើល ។

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. When a possible spelling error is encountered, the Spelling dialog opens and LibreOffice offers some suggested corrections.

  4. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

    ដើម្បី​ទទួល​យក​កំណែ ចុច​ការ​ផ្ដល់​យោបល់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច Correct

    កែសម្រួល​ប្រយោគ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ក្នុង​អត្ថបទ​ខាងលើ​ ហើយ​បន្ទាប់​ចុច កែ

    ដើម្បី​បន្ថែម​ពាក្យ​ដែល​មិន​ស្គាល់​ទៅ​កាន់​វចនានុក្រម​ដែល​បាន​កំណត់​អ្នក​ប្រើ, ចុច បន្ថែម​ទៅ​វចនានុក្រម

Please support us!