ការ​អនុវត្តការ​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល

ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ដិត​ ៖

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ ។

 2. ចុច +B ។

  អ្នក​ក៏​អាច​ចុច +B វាយ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ដិត ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +B នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ចប់ ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​កា​រធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទ្រេត

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ ។

 2. ចុច +I ។

  អ្នក​ក៏​អាច​ចុច +I វាយ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ទ្រេត ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +I នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ ។

ដើម្បី​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​អត្ថបទ

 1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម ។

 2. ចុច +U ។

  អ្កន​អាច​ក៏​អាច​ចុច +U វាយ​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +U នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ ។

ធ្វើ​អត្ថបទ​ទៅ​ជា​អក្សរ​តូច​ក្រោម ឬ​អក្សរ​តូច​លើ

ផ្លូវ​កាត់​ក្តារ​ចុច សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ

ផ្លូវ​កាត់​ក្តារ​ចុច​ក្នុង LibreOffice

Please support us!