ការ​បញ្ចូល​ភាគ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ភាគ​ថ្មី ឬ​តភ្ជាប់​ទៅ​ភាគ​ក្នុង​ឯកសារ​ដទៃទៀត ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ជា​តំណ​មួយ មាតិកា​របស់​​តំណ​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​​​ពេល​អ្នក​កែប្រែ​ឯកសារ​ប្រភព ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ភាគ​ថ្មី

 1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ភាគ​ថ្មី​មួយ ​ឬ​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បម្លែង​ទៅ​ជា​ភាគមួយ ។

  ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​អត្ថបទមួយ​​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​មួយ អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​មួយដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ ។

 3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ភាគ​ថ្មី វាយ​ឈ្មោះ​ភាគ ។

 4. កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ភាគ និង​បន្ទាប់​មក​​ចុច បញ្ចូល ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ជា​តំណ

មុន​ពេល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ​ជា​តំណ ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​បង្កើត​ភាគ​ក្នុង​ឯកសារ​ប្រភព​សិន ។

នៅ​ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ដែល​មាន​ភាគ​បាន​តភ្ជាប់ LibreOffice ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​ភាគ​ទាន់សម័យ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​តំណ​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ដៃ ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - តំណ ។

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ភាគដែល​បាន​​តភ្ជាប់​ក្នុង​ឯកសារ HTML ។ នៅ​ពេល​អ្នក​មើល​ទំព័រ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្តាញ​មួយ មាតិកា​របស់​ភាគ​ទាក់ទង​​ទៅ​មាតិកា​របស់​​ភាគ នៅ​​ពេល​ដែល​ឯកសារ HTML ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ចុង​ក្រោយ ។

 1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ភាគ​ដែល​​បាន​តភ្ជាប់ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ ។

 3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ភាគ​ថ្មី វាយ​ឈ្មោះ​ភាគ ។

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. រក​ទីតាំង​ឯកសារ ដែល​មាន​ភាគ​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់​​ និង​​បន្ទាប់​មក​​ចុច បញ្ចូល ។

 7. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ភាគ ភាគ ជ្រើស​ភាគ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

 8. ចុច បញ្ចូល ។

Please support us!