កែសម្រួល​ភាគ

អ្នក​អាច​ការពារ លាក់ និង បម្លែង​ភាគ​ទៅ​ជា​អត្ថបទ​ធម្មតា​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ភាគ ។

  2. ក្នុង​បញ្ជី ភាគ ចុច​លើ​ភាគ​ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ។ អ្នក​អាច​ចុច +A ដើម្បី​ជ្រើស​ភាគ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ហើយ​អ្នក​អាច Shift+ចុច ឬ +ចុច ដើម្បី​ជ្រើស​ភាគ​មួយ​ចំនួន ។

  3. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ប្រើ​ភាគ

ការ​បញ្ចូល​ភាគ

ទ្រង់ទ្រាយ - ភាគ

ការ​ការពារ​មាតិកា​ក្នុង LibreOffice Writer

Please support us!