ការ​ប្រើ បន្ទាត់

ដើម្បី​បង្ហាញ ឬ​លាក់​បន្ទាត់​ ជ្រើស​ មើល​ - បន្ទាត់​។ ដើម្បី​បង្ហាញ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - មើល​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ បន្ទាត់​

ការ​លៃតម្រូវ រឹម​ទំព័រ

រឹម​ទំព័រ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​ផ្ទៃ ដែល​បាន​បំពេញ​​នៅ​ចុង​បន្ទាត់ ។

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ការ​ចូល​បន្ទាត់

ការ​ចូល​បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ ដោយ​សញ្ញា​ត្រីកោណ​តូច​ៗ​បី នៅ​លើ​បន្ទាត់​ផ្ដេក ។

  1. ដើម្បី​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​បន្ទាត់​ទី​មួយ នៃ​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស អូស​សញ្ញា​ត្រីកោណ​ឆ្វេង​ខាង​លើ លើ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី​មួយ ។

  2. ដើម្បីផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​ខាង​ឆ្វេង ឬ​ស្តាំ​របស់​កថា​ខណ្ឌ ជ្រើស​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្តូរ​ការ​ចូល​បន្ទាត់ អូស​សញ្ញា​ត្រីកោណ​ខាង​ឆ្វេង​ក្រោម ឬ​ខាង​ស្តាំ​ក្រោម​លើ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី​មួយ ។

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ទ្វេដង​ត្រង់​កន្លែង​ណា​មួយ​លើ​បន្ទាត់​ផ្ដេក និង លៃតម្រូវ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​ក្នុង​ប្រអប់ កថាខណ្ឌ ។

Please support us!