ការចត និង ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​បង្អួច

You can dock, undock and resize most LibreOffice program windows such as the Navigator or the Styles window.

ការ​បង្ហាញ​ ការ​ចត​ និង លាក់​បង្អួច​

Please support us!