ការ​កែប្រែសេចក្តី​​យោង​ឆ្លង

  1. ចុច​មុខសេចក្តី​​យោង​ឆ្លង ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ។

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. ជ្រើស កែសម្រួល - វាល ។

  3. កំណត់​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន និង​បន្ទាប់​មក​ចុច យល់ព្រម ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ប្រើ​ប៊ូតុង​ព្រួញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ កែសម្រួល​វា ដើម្បី​រកមើល​តាម​រយៈ​ការ​យោង​ឆ្លង​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។


Please support us!