បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​

In the Page Layout section of the File - Print dialog, you have the option to print multiple pages on one sheet.

  1. Choose File - Print

  2. In the Page Layout section, do one of the following:

  1. ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ពីរ​ទន្ទឹម​គ្នានៅ​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​ ជ្រើស​ "២" នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ ទំព័រ​ច្រើន​ក្នុង​មួយ​សន្លឹក​ ​។

  2. ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​ ជ្រើស​ចំនួន​ទំព័រ​ក្នុង​មួយ​សន្លឹក​ និង​កំណត់​ជាជម្រើស​នូវ​លំដាប់​ទំព័រ ។ ការ​មើល​ជា​មុន​ដ៏​តូចមួយ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​ការ​រៀប​ចំ​ទំព័រ ។

  1. ចុច​ បោះ​ពុម្ព​

Please support us!