មើល​ទំព័រ​មួយ​ជា​មុន មុន​ពេល​បោះពុម្ព

  1. Choose File - Print Preview.

  2. Use the zoom icons on the Print Preview bar to reduce or enlarge the view of the page.

    រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

    ដើម្បីបន្ថយ​កម្រិត​​បោះ​ពុម្ព​ឯកសារ​របស់​អ្នក កំណត់​ជម្រើស​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ប្លង់​បោះ​ពុម្ព​ ​របស់​ប្រអប់​ ឯកសារ​ - បោះ​ពុម្ព​


  3. Use the arrow keys or the arrow icons on the Print Preview bar to scroll through the document.

Please support us!