ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិស​ទំព័រ

លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ឧទាហរណ៍​ដូចជា ទិស​ទំព័រ​ ​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។ តាម​លំនាំដើម ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​នឹង​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ“លំនាំដើម” សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​មាន នោះ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេង​នឹង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ទៅ​ទំព័រ​ផ្សេងដែរ ។

វា​សំខាន់ណាស់ ដែល​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​តែ​លើ​ទំព័រ​ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះ ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវបាន​រាយ​នៅ​ក្នុង​របារ​ស្ថានភាព ដែល​ស្ថិត​នៅ​ខាងក្រោម​ស៊ុម​បង្អួច ។

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់

ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​មាន​តែ​ទំព័រ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគញនា អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​ដោយ​ផ្ទាល់បាន ៖

 1. Choose Format - Page Style.

 2. ចុច​ផ្ទាំង ទំព័រ ។

 3. នៅ​ចំណុច​ ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ ជ្រើស “បញ្ឈរ” ឬ​ “ផ្ដេក” ។

 4. ចុច យល់ព្រម ។

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​តែ​ទំព័រ​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ

LibreOffice ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ទិស​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​បន្ថែម ឧទាហរណ៍ រឹម​ទំព័រ​បឋមកថា និង​បាត​កថា ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្មទំព័រ “លំនាំដើម”សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​អ្នក​អាច​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​​ទំព័រ​ទាំងនោះ​ទៅ​ផ្នែក​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

នៅ​ចុង​ទំព័រ​ជំនួយ​នេះ យើង​នឹង​ពិភាក្សា​គ្នា​លម្អិត​អំពី​វិសាលភាព​របស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិនច្បាស់​អំពី​គោលគំនិត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ សូម​អាន​ផ្នែកនៅ​ចុង​ទំព័រ​នេះ ។

note

ហាក់ដូចជា​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ ឬ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មិនស្គាល់​ឋានានុក្រម ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​ដោយ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្ម​ប្រភព​នៅពេល​ក្រោយ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​គឺ​មិន​ទទួល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទេ ។


ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់​ដែល​ចែករំលែក​រចនា​ប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគ្នា ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​មាន​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ បន្ទាប់​មក​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​នោះ ៖

 1. Choose View - Styles.

 2. ចុច​លើ​រូប​តំណាង រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។

 3. ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​លើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ហើយ​ជ្រើស ថ្មី ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​ទទួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​រចនា​ប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​តាំង​ពី​ពេល​ចាប់ផ្ដើម ។

 4. នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ​រៀបចំ វាយ​ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ ។ ឧទាហរណ៍ "ផ្ដេក​របស់​ខ្ញុំ" ។

 5. នៅ​ក្នុងប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់ ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់​ដែល​ធ្វើតាម​ទំព័រ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី ។ សូម​មើល​ផ្នែក​ដែល​និយាយ​អំពី​វិសាលភាព​របស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅចុង​ទំព័រ​ជំនួយ ។

 6. ចុច​ផ្ទាំង ទំព័រ ។

 7. នៅ​ចំណុច​ ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ ជ្រើស “បញ្ឈរ” ឬ​ “ផ្ដេក” ។

 8. ចុច យល់ព្រម ។

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

វិសាលភាព​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​វិសាលភាព​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។ ថាតើ​ទំព័រ​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ណាមួយ​ដែល​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ដោយ​ការ​កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ?

រចនាប័ទ្ម​វែង​មួយ​ទំព័រ

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

រចនាប័ទ្ម​វែង​មួយ​ទំព័រ ចាប់ផ្ដើម​ពី​ស៊ុម​ខាងក្រោម​ជួរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ឡើងទៅ​​ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។ ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​បន្ទាប់​គឺ​លេចឡើង​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅពេល​ដែល​អត្ថបទ​ធ្លាក់​ដល់​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។ ឬ​ក៏​អាច​អាច​បញ្ចូល​ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​ដោយដៃ​ក៏បាន ។

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

កំណត់​ជួរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

អ្នក​អាច​បញ្ចូល "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ដោយផ្ទាល់​ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ច្រាស​មកវិញ អ្នក​អាច​អនុវត្ត​លក្ខណសម្បត្តិ "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ទៅ​កថាខណ្ឌ ឬ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។

ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា​ណាមួយ​ខាងក្រោម ៖

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

Please support us!