លេខទំព័រ

នៅក្នុង Writer លេខទំព័រ​មួយ គឺ​ជាវាល​ដែលអ្នកអាចបញ្ចូល​ទៅក្នុង​អត្ថបទ​របស់អ្នកបាន ។

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

ដើម្បី​បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


ទោះជាយ៉ាងណា​ក៏ដោយ វាលទាំងនេះ​នឹងផ្លាស់ប្ដូរ​ទីតាំង នៅពេលដែលអ្នកបន្ថែម ឬ​យកអត្ថបទចេញ ។ ដូច្នេះ ប្រសើ​បំផុត​ក្នុងការបញ្ចូលវាលលេខទំព័រ​ទៅក្នុងបឋមកថា ឬ​បាតកថា ឌែលមានទីតាំងដូចគ្នា និង ដែលធ្វើនៅលើ​ទំព័រនីមួយៗ​ឡើងវិញ ។

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​លេខ​ទំព័រ​ដែល​បានកំណត់

ឥឡូវ​អ្នកចង់ បានវត្ថុបញ្ជា​បន្ថែម​មួយចំនួន​នៅលើ​លេខទំព័រ ។ អ្នកកំពុង​សរសេរឯកសារអត្ថបទ​ដែលគួរតែចាប់ផ្ដើម​ដោយលេខទំព័រ ១២។

 1. ចុច​នៅក្នុង​កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​នៃ​ឯកសាររបស់អ្នក ។

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. នៅក្នុងផ្ទៃចុះបន្ទាត់ បើក បញ្ចូល ។ បើក ដោយរចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដែលគ្រាន់តែអាចកំណត់លេខទំព័រថ្មី​ប៉ុណ្ណោះ ។ ចុច យល់ព្រម ។

note

លេខទំព័រ​ថ្មី គឺ​ជា​គុណលក្ខណៈមួយ​នៃ​កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​នៅក្នុង​ទំព័រ ។


To Select the Page Number Format

អ្នកចង់​ឲ្យលេខ​រ៉ូម៉ាំង រត់ជា i, ii, iii, iv, ហើយ​បន្តបន្ទាប់ទៀត ។

 1. ចុច​ទ្វេដង​ដោយផ្ទាល់​នៅមុខ​វាលលេខទំព័រ ។ អ្នកឃើញប្រអប់ វាលកែសម្រួល ។

 2. ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយលេខ ហើយចុច យល់ព្រម ។

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

នៅ​ក្នុង Writer អ្នកត្រូវការ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេង​គ្នា ។ រចនាប័ទ្មទំព័រដំបូង​មាន​បាតកថា​ដែលវាល​មានលេខរៀង​ដែលបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​លេខ​រ៉ូម៉ាំង ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូច​ខាងក្រោម​មានបាតកថា​ដែលមានវាល​លេខ​ទំព័រ​ដែលបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​រូបរាង​ផ្សេង ។

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​តែ​បំបែក​ដោយ​ការ​បំបែក​ទំព័រ ។ នៅ​ក្នុង Writer អ្នក​អាច​បំបែកទំព័រ​ដោយ​ដៃ និង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ដោយ​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ដែល​បាន​បញ្ចូល ។

វាអាស្រ័យ​លើ​ឯកសាររបស់អ្នក​ដែលល្អប្រសើ​បំផុត ៖ ដើម្បី​ប្រើ​ការបំបែកទំព័រ​ដែលបាន​បញ្ចូល​ដោយដៃ​ រវាង​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ឬ​ដើម្បីប្រើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ ប្រសិនបើអ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវការ​ទំព័រ​តូចមួយ ដែលមាន​រចនាប័ទ្ម​ផ្សេងពី​ទំព័រ​ដទៃ អ្នកអាច​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ស្វ័យប្រវត្តិ ៖

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេងគ្នា​ទៅទំព័រ​ទីមួយ

 1. ចុច​នៅក្នុងទំព័រ​ទីមួយ​នៃ​ឯកសាររបស់អ្នក ។

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. ចុច​ទ្វេដង​លើ​រចនាប័ទ្ម "ទំព័រ​ដំបូង" ។

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

អនុវត្ត​ការផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែលបាន​បញ្ចូល​ដោយដៃ

 1. ចុច​នៅ​ខាងដើម​នៃ​កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​នៅ​លើទំព័រ​ដែល​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេងគ្នា​នឹងត្រូវបាន​អនុវត្ត ។

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី រចនាប័ទ្ម ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។ អ្នកអាច​កំណត់​លេខ​ទំព័​រថ្មី​បាន​ផងដែរ ។ ចុច​ យល់ព្រម ។

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​បាន​ជ្រើស នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ពី​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ការ​បំបែក​ទំព័រ​បន្ទាប់​ដោយមានរចនាប័ទ្ម ។ អ្នក​​ត្រូវ​តែ​​បង្កើត​រចនា​ប័ទ្ម​ទំព័រ​ ជាដំបូង​សិន  ។

Please support us!