ការ​កែប្រែ​លេខរៀង ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង

អ្នក​អាច​យក​លេខរៀង​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង ឬ​ផ្លាស់ប្តូរ​លេខ​ដែល​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខរៀង​ចាប់ផ្តើម ។

tip

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


ដើម្បីយក​លេខ​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជីលេខរៀង

  1. ចុច​ពី​មុខ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​យក​លេខរៀង​ចេញ​ ។

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លេខ​ដែល​​បញ្ជីលេខរៀង​ចាប់ផ្ដើម

  1. ចុច​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​លេខ​រៀង

  2. Choose Format - Bullets and Numbering, and then click the Customize tab.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!