​កំណត់​ជួរ​លេខ​រៀង

អ្នក​អាច​បង់​លេខ​រៀង​ស្រដៀង​គ្នា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដូចជា​សម្រង់ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ជាដើម ។

  1. វាយ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​លេខ​រៀង​ឲ្យ​ ឧទាហរណ៍ "លេខ​សម្រង់" ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​ផ្ទាំង អថេរ

  1. ចុច "ជួរ​លេខ" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ  ។

  2. វាយ​ "សម្រង់" នៅ​ក្នុងប្រអប់ ឈ្មោះ  ។

  3. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ចុច បញ្ចូល និង​បន្ទាប់​មក​ ​ចុច បិទ ។

Numbering and Paragraph Styles

ការ​បន្ថែម​ចំណុច

Adding Numbering

ការ​បិទ​ចំណុច​ និង លេខរៀង​សម្រាប់កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ

Combining Ordered Lists

ប្រើ​ចំណងជើង

Please support us!