បិទ ឬ​បើក​ការ​ទទួល​ស្គាល់​លេខ​ក្នុង​តារាង

LibreOffice can automatically recognize numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format. Use Table - Number Format to change the display of the entered value.

When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

បើ ការ​ទទួល​ស្គាល់​លេខ មិន​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ លេខ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ និង ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

To enable or disable this feature, do one of the following:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date or number into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - តារាង​

Please support us!