បិទ ឬ​បើក​ការ​ទទួល​ស្គាល់​លេខ​ក្នុង​តារាង

LibreOffice អាច​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​តារាង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​តំបន់ ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ។

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - តារាង​

Please support us!