បង្កើត​អត្ថបទ​មិន​បោះពុម្ព

ដើម្បី​បង្កើត​អត្ថបទ​ដែល​មិនត្រូវ​បោះពុម្ព គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចខាងក្រោម ៖

  1. ជ្រើស​ ​បញ្ចូល​ - ស៊ុម​ ​រួច​ចុច​ យល់​ព្រម​

  2. បញ្ចូល​អត្ថបទ​ក្នុង​ស៊ុម និង ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម ។

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. នៅ​ត្រង់ លក្ខណសម្បត្តិ ដោះ​ធីក​ពី​ប្រអប់ធីក បោះពុម្ព ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!