​កម្មវិធី​រុករក សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. ដើម្បី​បើក កម្មវិធី​រុករក ចុច F5 ។

  2. ដើម្បី​លោត​ទៅ​ទីតាំង​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ធាតុ​ដែល​រាយ​ក្នុង​បង្អួច កម្មវិធី​រុករក ឬ​បញ្ចូល​លេខ​រៀង​ទំព័រ​នីមួយៗ​ក្នុង​ប្រអប់​បង្កើន ។

Please support us!