ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ពី​ឯកសារ ឬ​ពុម្ព​ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​អាច​នាំចូល​រចនាប័ទ្ម​ពី​ឯកសារ ឬ​ពុម្ព​ផ្សេង​ទៀត ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

Open the Load Styles dialog box by either

  1. ប្រើ​ប្រអប់​ធីក​នៅ​ក្រោម​ប្រអប់ ដើម្បី​ជ្រើស​ប្រភេទ​រចនាប័ទ្ម​ដែល​អ្នក​ចង់​នាំចូល ។ ដើម្បី​ជំនួស​រចនាប័ទ្ម​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​រចនាប័ទ្ម​មួយ​ដែល​អ្នក​កំពុង​នាំចូល ជ្រើស សរសេរ​ជាន់​លើ ។

  2. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

Please support us!