ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ដើម្បី​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេនមួយ​ ម៉ាស៊ីន​ស្កេន​ត្រូវ​តែ​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក និង កម្មវិធី​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ស្កេន​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង ។

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​រូបភាពដែល​បាន​​​ស្កេន ។

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. ធ្វើ​តាម​សេចក្តី​ណែនាំ​ការ​ស្កេន ។

Please support us!