ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល​ដោយ​ អូស និង ទម្លាក់

អ្នក​អាច​អូស និង ទម្លាក់​វត្ថុ​ពី​វិចិត្រសាល​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី គំនូរ ឬ​ការ​បង្ហាញ​មួយ ។

ដើម្បី​ជំនួស​វត្ថុ​វិចិត្រសាល​មួយ ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារមួយ​ សង្កត់​ ប្តូរ​(Shift)​+​បញ្ជា​(Ctrl) ហើយ​ង​​បន្ទាប់​មក​​អូស​វត្ថុ​វិចិត្រសាល​ខុស​គ្នា​ទៅ​លើ​វត្ថុ ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី LibreOffice Draw ឬ​ Impress

ការ​បញ្ចូល​គំនូសតាង Calc ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

កែសម្រួល​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក

Please support us!