ការ​បញ្ចូល​គំនូសតាង Calc ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​នៃ​គំនូសតាង​មួយ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឲ្យ​ទាន់សម័យ នៅ​ពេល​អ្នក​កែប្រែ​ទិន្នន័យ​គំនូសតាង​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

  1. បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​គំនូសតាង​ ។

  2. បើក​សៀវភៅ​បញ្ជី​ដែល​មាន​គំនូសតាង ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង ។

  3. ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ចុច​គំនូសតាង ។ ចំណុច​ទាញ៨ នឹង​លេច​ឡើង ។

  4. អូស​គំនូសតាង​ពី​សៀវភៅ​បញ្ជី​ទៅ​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

អ្នក​អាច​ប្តូរ​ទំហំ និង ផ្លាស់ទី​គំនូសតាង​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ដូច​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ចំពោះ​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​ ។ ដើម្បី​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​គំនូសតាង ចុច​គំនូសតាង​ទ្វេដង ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល​ដោយ​ អូស និង ទម្លាក់

ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី LibreOffice Draw ឬ​ Impress

កែសម្រួល​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក

Please support us!