ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

មាន​វិធី​ជាច្រើន ដើម្បី​បញ្ចូល​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ទៅក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល​ដោយ​ អូស និង ទម្លាក់

ការ​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​​ស្កេន​មួយ

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពី LibreOffice Draw ឬ​ Impress

ការ​បញ្ចូល​គំនូសតាង Calc ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

Please support us!