លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

អ្នក​អាច​បង្កើត​លិបិក្រម​ជាច្រើន​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ តាម​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

ដើម្បី​បង្កើត​លិបិក្រមកំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

 1. ជ្រើស​ពាក្យ​មួយ​ ឬ​ពាក្យ​ទាំងនេះ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។

 3. ចុច​ប៊ូតុង លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ថ្មី នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់ លិបិក្រម  ។

 4. វាយ​ឈ្មោះ​សម្រាប់លិបិក្រម​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ឈ្មោះ និង​ចុច យល់ព្រម

 5. ចុច បញ្ចូល ដើម្បី​បន្ថែម​ពាក្យ​ដែលបាន​ជ្រើស​ទៅ​លិបិក្រម​ថ្មី ។

 6. ចុច បញ្ចូល ។

ដើម្បីបញ្ចូល​លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

 1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​លិបិក្រម ។

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. ជ្រើស​ជម្រើស​ណា​មួយ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

 2. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!