ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

វិធីសាស្ត្រ​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​បង្កើត​តារាង​មាតិកា គឺ​ត្រូវ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន ដូចជា "ក្បាល១" ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក ។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទាំងនេះ នោះ​អ្នក​អាច​បង្កើត​តារាង​មាតិកា ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​មាតិកា

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​តារាង​មាតិកា ។

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. ជ្រើស "តារាង​មាតិកា" ក្នុង​ប្រអប់ ប្រភេទ ។

  4. ជ្រើស​ជម្រើស​ណា​មួយ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the outline level for the paragraph style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


ដើម្បីធ្វើឲ្យ​តារាង​មាតិកា​ទាន់សម័យ

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស

លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន

Please support us!