ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ខុស​គ្នា ផ្តល់​តម្លៃ​តំណខ្ពស់​​ទៅ​ធាតុ ផ្លាស់ប្តូរ​ប្លង់​លិបិក្រម និង ផ្លាស់ប្តូរ​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​លិបិក្រម ក្នុង​ប្រអប់ បញ្ចូល​លិបិក្រម ។

ដើម្បីអនុវត្ត​រចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៅកម្រិត​លិបិក្រម

 1. Right-click in the index or table of contents, then choose Edit Index.

 2. ចុច​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម  ។

 3. ចុច​កម្រិត​លិបិក្រម​ក្នុង​បញ្ជី កម្រិត  ។

 4. ចុច​រចនាប័ទ្ម​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ក្នុង​បញ្ជី រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ  ។

 5. ចុច​ប៊ូតុង​ផ្តល់​តម្លៃ < ។

 6. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​តំណ​ខ្ពស់​ទៅធាតុ​នៅ​ក្នុង​តារាង​មាតិកា

អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​សេចក្តី​​យោង​ឆ្លង​មួយ ជា​តំណ​ខ្ពស់​ទៅ​ធាតុ​ក្នុង​តារាង​មាតិកា ។

 1. Right-click in the table of contents, then choose Edit Index.

 2. ចុច​ផ្ទាំង ធាតុ ។

 3. In the Level list click the index level for which you want to assign hyperlinks.

 4. In the Structure area, click in the box in front of N#, and then click Hyperlink.

 5. ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​នៅ​ក្រោយ E និង​​បន្ទាប់​មក​​ចុច តំណខ្ពស់​ ។

 6. Repeat for each index level that should use a hyperlink, or click the All button to apply the formatting to all levels.

Please support us!