ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ដើម្បីកំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម

  1. ចុច​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ ឬ​ជ្រើស​ពាក្យ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ធាតុ​លិបិក្រម ។

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Index entry dialog

កំណត់តារាង​មាតិកា​ធាតុ

The best way to generate a table of contents is to apply the predefined “Heading N” paragraph styles, such as “Heading 1”, to the paragraphs that you want to include in your table of contents.

ដើម្បីប្រើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជា​​ធាតុ​តារាង​មាតិកា

  1. Choose Tools - Heading Numbering and click the Numbering tab.

  2. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក​ ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។

  3. In the Level list, click the level for the paragraph style.

  4. ចុច យល់ព្រម ។ ឥឡូវ​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទៅ​ក្បាល​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក និង រួម​បញ្ចូល​ពួកវា​ក្នុង​តារាង​មាតិកា​របស់​អ្នក ។

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!