ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា ។

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ និង​ ​ជ្រើស​ជម្រើស​កែសម្រួល​មួយ​ពី​ម៉ឺនុយ ។

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស

លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន

Please support us!