ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

ធាតុ​លិបិក្រម​ត្រូ​វបានបញ្ចូល​ជា​វាល​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​មើល​វាល​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ជ្រើស មើល ហើយ​ប្រាកដថា ស្រមោល​វាល ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ភ្លាម​ៗ ពី​មុខ​ធាតុ​លិបិក្រម​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Please support us!