ចូល​បន្ទាត់​កថាខណ្ឌ

អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​សម្រាប់​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់ ឬ​សម្រាប់​រចនា​ប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ។

tip

អ្នក​អាច កំណត់​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ដោយ​ប្រើ​បន្ទាត់ ផង​ដែរ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​បន្ទាត់ ជ្រើស មើល - បន្ទាត់ ។


Positioning indents

ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​គោរព​តាម​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង និង​ស្ដាំ ។ បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​កថា​ខណ្ឌ​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​រឹម​ទំព័រ បញ្ចូល​លេខ​អវិជ្ជមាន ។

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


ការ​ចូលបន្ទាត់​ខុសគ្នា ដោយ​ទាក់ទង​នឹង​​ទិស​សរសេរ ។ ឧទាហរណ៍ មើល​ទម្លៃចូលបន្ទាត់ មុខ​អត្ថបទ នៅ​ក្នុង​ភាសា​ខាង​ឆ្វេង និង​ស្ដាំ ។ គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ចូល​បន្ទាត់​ដោយ​មាន​គោរព​តាម​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង ។ នៅ​ក្នុង​ភាសា​ដែល​សរសេរ​ពី​ស្ដាំ​ទៅ​ឆ្វេង គែម​ខាង​ស្ដាំ​របស់កថខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ចូល​បន្ទាត់ដោយ​គោរព​តាមរឹម​ទំព័រ​ខាង​ស្ដាំ ។

Hanging indents

ចំពោះ​ការ​ព្យួរ​ចូល​បន្ទាត់ បញ្ចូល​តម្លៃ​វិជ្ជមាន​សម្រាប់ មុខ​អត្ថបទ ហើយ​តម្លៃ​អវិជ្ជមាន​សម្រាប់ បន្ទាត់ដំបូង ។

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!