បញ្ចូល​តំណខ្ពស់​​ជាមួយ​កម្មវិធី​រុករក

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​សេចក្តី​​យោង​ឆ្លង​មួយ​ជា​តំណ​ខ្ពស់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​ ។ អ្នក​អាច​ទាំង​យោង​ធាតុ​ឆ្លង​ពី​ឯកសារ LibreOffice ផ្សេង​ទៀត ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​តំណខ្ពស់​ នៅ​ពេល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង LibreOffice អ្នក​ត្រូវ​បាន​នាំ​ទៅ​កាន់​ធាតុ​ដែល​បាន​យោង​ឆ្លង ។

  1. បើក​ឯកសារ​ដែល​មានធាតុ ដែល​អ្នក​ចង់​យោង​ឆ្លង ។

  2. លើ របារ​ស្តងដារ ចុច​រូបតំណាង កម្មវិធី​រុករក

  3. ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង របៀប​អូស ហើយ​ប្រាកថា បញ្ចូល​ជា​តំណខ្ពស់ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

  4. ក្នុង​បញ្ជី​នៅ​ខាង​ក្រោម​នៃ​កម្មវិធី​រុករក​ ជ្រើស​ឯកសារ​ដែល​មាន​ធាតុ ដែល​អ្នក​ចង់​យោង​ឆ្លង ។

  5. ក្នុង​បញ្ជី​កម្មវិធី​រុករក​ ចុច​សញ្ញា​បូក​នៅ​ជាប់​ធាតុ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ជា​តំណខ្ពស់​​មួយ ។

  6. អូស​ធាតុ​ទៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​តំណខ្ពស់​ ក្នុង​ឯកសារ ។

ឈ្មោះ​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារ​ជា​តំណខ្ពស់​ ដែល​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម ។

Please support us!